off-line shop       서울시 중구 동호로 17길 87 1층    aa ceramic studio
‌                                              
                                             운영시간    평일 12 - 9pm / 주말 11 - 6pm   
                                                               ( 체험 공방 겸 작업실로 운영시간은 자주 변경 되오니 오시기 전 카톡이나 전화 연락 부탁드립니다)